UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Jarné zasadnutie Učenej spoločnosti

Pozývame Vás na jarné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v stredu 14. marca o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

V prvej, verejnej časti odznie prednáška Dr. Mariána Krajčího o téme, za ktorú bola udelená Nobelova cena za chémiu 2011: Objav kvázikryštálov.

V druhej, neverejnej časti zasadnutia sa budeme venovať príprave volieb do UčS.

Európska výskumná rada: filozofia a misia

V stredu 11. 1. o 14.00 sa v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste uskutoční spoločné zasadnutie UčS a Slovenskej akademickej spoločnosti.
Na zasadnutí odznie prednáška podpredsedu Európskej výskumnej rady (ERC) Prof. Dr. Pavla Exnera, DrSc. na tému Európska výskumná rada: filozofia a misia
(a účasť nových členských krajín)
. (VIDEO)

Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV

Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV sa uskutoční v stredu 14. decembra o 15.00 h v pavilóne QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Prednáška: prof. RNDr. S. Pastoreková, DrSc: Nobelove ceny vo fyziológii a medicíne - fakty, posolstvá, a očakávania

Rozhovory s členmi Učenej spoločnosti

Členovia Učenej spoločnosti v nedávnych novinových rozhovoroch:

chemik prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.: (SME, 12/2011)
virologička doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.: (SME, 11/2011)
historik PhDr. K. Pieta, DrSc.: (SME, 11/2011)
virológ prof. MUDr. F. Čiampor, DrSc.: (SME, 10/2011)
matematik prof. RNDr. A. Dvurečenskij, DrSc.: (SME, 9/2011)
fyzik prof. RNDr. V. Bužek, DrSc.: (SME, 4/2011)
onkológ doc. Ing. Č. Altaner, DrSc.: (SME, 3/2011)
virológ prof. RNDr. J. Pastorek, DrSc.: (SME, 3/2011)

Zemetrasenie v Japonsku a jeho následky pre jadrovú energetiku

V piatok 4. novembra o 15.00 sa v posluchárni F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Mlynskej doline uskutoční spoločné zasadnutie Učenej spoločnosti a Slovenskej akademickej spoločnosti. Témou bude zemetrasenie v Japonsku a jeho následky pre jadrovú energetiku.

Na programe sú prednášky prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. o zemetrasení a tsunami, a prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, PhD. o jadrovej energetike a jadrovej bezpečnosti. Po prednáškach si pozrieme prezentáciu fotografií z Černobyľu od Dr. Mullerovej a Dr. Jeskovského.

Syndicate content