UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Noví členovia Učenej spoločnosti

Na Valnom zhromaždení dňa 19. 6. 2012 boli zvolení nasledovní členovia Učenej spoločnosti SAV:

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc. (riadny člen)
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (riadny člen)
Ing. Pavel Diko, DrSc. (riadny člen)
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (riadny člen)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. (riadny člen)
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (riadny člen)
Doc. RNDr. Mária Hrmová, DrSc. (riadny člen)
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (riadny člen)
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (riadny člen)
Ing. Igor Lacík, DrSc. (riadny člen)
RNDr. Jana Madejová, DrSc. (riadny člen)
RNDr. Eva Majková, DrSc. (riadny člen)
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (riadny člen)
Ing. Mária Omastová, DrSc. (riadny člen)
Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. (riadny člen)

Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (emeritný člen)
PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc. (emeritný člen)
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (emeritný člen)
Doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc. (emeritný člen)

Všetkým novozvoleným členom blahoželáme!

Valné zhromaždenie UčS a voľby

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie UčS, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2012 o 14:00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE FÚ SAV. Hlavným bodom programu budú voľby nových členov UčS.

(foto V.Šmihula)

Májové zasadnutie Učenej spoločnosti

Pozývame Vás na májové zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 18. mája o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

S prednáškou na tému Jazyk a zmena vystúpi Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, PhD. z Univerzity Karlovej v Prahe. Opíše mechanizmus vývoja jazyka matematiky. Najprv zavedie šesť parametrov, ktoré umožňujú opísať vývoj jazyka matematiky: logickú silu, expresívnu silu, metodickú silu, integratívnu silu, explanatorickú silu a konštitutívnu silu. Potom na príklade jazyka algebry ukáže mechanizmus, pomocou ktorého sa príslušné parametre jazyka menia.

Po prednáške Prof. Kvasza Vás budeme ďalej informovať o príprave volieb nových členov UčS.

Zasadnutie Učenej spoločnosti

Pozývame Vás na ďalšie jarné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v stredu 11. apríla o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

S prednáškou na tému revitalizácia jazier na príklade Štrkoveckého jazera v Bratislave vystúpi Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.,
emeritný člen našej spoločnosti a pracovník Botanického ústavu SAV. V ďalšej časti sa budeme ďalej venovať príprave volieb nových členov UčS.

Voľby do Učenej spoločnosti

Dňa 19. júna 2012 sa na Valnom zhromaždení UčS budú konať voľby do Učenej spoločnosti. Vaše návrhy (nutne aj v elektronickej forme) podávajte do 19. apríla 2012 na sekretariát UčS podľa
odporúčanej osnovy návrhu na člena UčS.

Členovia učenej spoločnosti majú prístup ku zoznamu kandidátov.

Ďalšie materiály k voľbám: volebný poriadok, dotazník posudzovateľa.

(foto V.Šmihula)

Syndicate content