UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Stanovisko UčS k transformácii SAV

Nasledujúce stanovisko k transformácii SAV bolo prijaté v rámci uznesení na Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti dňa 12.5.2014.

Nová Rada Učenej Spoločnosti

Na valnom zhromaždení Učenej spoločnosti SAV bola dňa 6.11.2013 zvolená nová Rada Učenej spoločnosti SAV v zložení
    prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
    prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
    prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.,
    doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.,
    doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Za predsedu Učenej spoločnosti bol v druhom kole volieb zvolený doterajší vedecký tajomník UčS prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Za podpredsedu Rady Učenej spoločnosti bol zvolený prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. a za vedeckého tajomníka UčS prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.. Nová rada bude v tomto zložení pôsobiť 4 roky.

Valné zasadnutie UčS

Pozývame vás na valné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 6. novembra 2013 o 14.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Hlavným cieľom valného zhromaždenia bude voľba novej Rady UčS. Večer po valnom zhromaždení UčS bude nasledovať výročná večera.

Valné zasadnutie UčS

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 5. apríla o 14.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na tomto zasadnutí odznie výročná správa o činnosti UčS za rok 2012, a prednášky Prof. RNDr. P.Samuelyho na tému Pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií SAV: Quo vadis? a RNDr. E.Majkovej, DrSc. na tému Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do r. 2020.

Slávnostné zasadnutie UčS SAV

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV vo štvrtok 13. septembra o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na tomto zasadnutí budú odovzdané diplomy novým členom UčS SAV, a odznie prednáška Prof. RNDr. J.Masarika, DrSc., na tému Aplikácie kozmického žiarenia vo výskume Zeme, Marsu a meteoritov.

Syndicate content