UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

30. marec 2016 o 13:30 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Program:
13:30 – 13:45 Otvorenie zasadnutia, úvodné slovo k voľbám do UčS. (J. Noga)
13:45 – 15:00 Predstavenie kandidátov na členstvo a sumarizácia hodnotení od
vylosovaných členov UčS, diskusia. (O. Križanová, garanti, členovia UčS)

Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti SAV

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia UčS SAV zo dňa 1. 12. 2015, podľa článku VIII Štatútu UčS SAV, vyhlasujem voľby do UčS SAV a určujem termín ich konania v časovom intervale od 15. marca do 30. apríla 2016. Maximálny počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách je 10. Návrhy môžu predkladať vedecké rady vedeckých organizácií SAV, vedecké kolégiá SAV, Vedecká rada SAV a členovia Učenej spoločnosti SAV.

Valné zhromaždenie UčS

Jesenné VZ UčS sa uskutoční v utorok, 1. decembra 2015 o 15:00 hod, v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Rozprava k súčasnej situácii a postaveniu UčS, aj vzhľadom na zatiaľ nerealizovaný legislatívny zámer otvorenia sa UčS pre celú vedeckú komunitu SR.
3. Doplňujúca voľba člena Rady.
4. Rozhodnutie o konaní volieb do UčS, schválenie časového harmonogramu a limitu pre počet nových riadnych členov

Valné zhromaždenie UčS

V utorok 19. 5. 2015 sa o 15:00 hod. v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV. Hlavnými bodmi programu boli správa o činnosti SAV za rok 2014 so zameraním na špičkový výskum v podaní predsedu SAV, prof. P. Šajgalíka, predstavenie dokumentu “SAV 2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied” podpredsedníčkou SAV, Dr. E. Majkovou ako aj analýza doc. V.

Valné zasadnutie UčS

Pozývame vás na valné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV vo štvrtok 27. novembra 2014 o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na programe bude okrem iného pohľad na vedu v SR vo svetle rankingovej agentúry SCIMAGO (J.Noga), predikcia úspešnosti nových členských krajín EÚ pri získavaní zdrojov z programu HORIZONT 2020 (Š. Luby) a analýza dopadov znižovania rozpočtu SAV (P. Šajgalík).

Syndicate content